NÁKUPNÉ PODMIENKY OPENLANE EUROPE

 

1) ROZSAH. Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) stanovujú podmienky zmluvy o predaji motorových vozidiel medzi predávajúcim a spoločnosťou OPENLANE Europe.Na každé vozidlo odoslané Predávajúcim sa vzťahujú tieto VOP.

 

OPENLANE Europe” bude znamenať OPENLANE Europe NV, alebo jednu z OPENLANE Europe Holding NV, OPENLANE Europe NV, OPENLANE Belgium NV, OPENLANE Nederland B.V., OPENLANE Deutschland GmbH, OPENLANE France SAS, OPENLANE Italia S.R.L., a OPENLANE Subastas España, S.L.

 

Predávajúci“ znamená nižšie podpísanú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá obchoduje v jednej z týchto kategórií: vlastník vozového parku (verejný alebo súkromný), lízingová spoločnosť, požičovňa, obchodník/predajca automobilov alebo súkromná osoba konajúca na profesionálne účely.

 

2) POTVRDENIA PREDÁVAJÚCEHO. Odoslaním vozidla na predaj do OPENLANE Europe, Predajca potvrdzuje a sľubuje pre každé vozidlo nasledovné:

  • Predávajúci je vlastníkom vozidla a vlastní všetky práva k vozidlu, bez akýchkoľvek zádržných a vecných bremien. V deň prevodu nie je na vozidle žiadne nevyrovnané financovanie.
  • Predajca vlastní dokumenty k vozidlu (vrátane osvedčenia o registrácii a osvedčenia o zhode) a poskytne ich spoločnosti OPENLANE Europe doporučene.*Ak Predajca nevlastní osvedčenie o registrácii alebo osvedčenie o zhode, spoločnosť OPENLANE Europe bude o tom predajcu informovať pred aukciou.
  • Informácie v osvedčení o registrácii alebo osvedčení o zhode sa zhodujú s informáciami o vozidle. Informácie o vozidle poskytnuté Predávajúcim sú správne a úplné.
  • Predajca informoval spoločnosť OPENLANE Europe o všetkých známych technických chybách vozidla vrátane, okrem iného, chybného počítadla kilometrov, a informoval spoločnosť OPENLANE Europe o akomkoľvek opravenom poškodení pri nehode. Vyhlásenie o oprave musí byť vyhotovené bez ohľadu na to, či bola škoda spôsobená zrážkou, nehodou, počasím alebo iným incidentom.Vozidlo zostane bez akýchkoľvek poškodení a chýb, pokiaľ nie je podrobne uvedené v informáciách o vozidle.
  • Predajca informoval spoločnosť OPENLANE Europe buď o tom, že vozidlo podlieha pravidlám DPH, alebo že sa uplatňuje schéma marže (ak pri nadobudnutí vozidla nebola odpočítaná DPH).

3) NÁKUP V OPENLANE EUROPE. Spoločnosť OPENLANE Europe môže podľa vlastného uváženia súhlasiť s kúpou vozidla od Predajcu. Akonáhle predajca potvrdí predaj, musí uvoľniť vozidlo a sprístupniť doklady k vozidlu na vyzdvihnutie prepravnou spoločnosťou určenou OPENLANE Europe, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci zodpovedá za poškodenie alebo krádež až do momentu pristavenia a kontroly vozidla na dohodnutom mieste dodania.

 

4) PLATBA A FAKTURÁCIA. Ak nie je dohodnuté inak, spoločnosť OPENLANE Europe uhradí faktúru predávajúceho až po prijatí potvrdenia o (1) dodaní vozidla na dohodnuté miesto, (2) správy o kontrole a (3) prevzatí dokladov vozidla. Po zaplatení faktúry od Predávajúceho spoločnosťou OPENLANE Europe sa spoločnosť OPENLANE Europe stane majiteľom vozidla a predávajúci v prípade potreby včas podnikne potrebné opatrenia na zaistenie prevodu vlastníctva.

 

5) OPENLANE EUROPE ZRUŠENIE. Pri vyzdvihnutí alebo prevzatí vozidla má spoločnosť OPENLANE Europe právo skontrolovať (alebo nechať skontrolovať v jej mene) vozidlo a presvedčiť sa, že vozidlo vyhovuje informáciám o vozidle a popisom poskytnutým predajcom.Spoločnosť OPENLANE Europe môže zrušiť nákup v prípade technických chýb, ktoré neboli oznámené spoločnosti OPENLANE Europe pred aukciou a pri ktorých Predávajúci neakceptuje náklady na opravu v súlade so špecifikáciami, alebo ak existujú rozdiely medzi informáciami poskytnutými Predávajúcim vzťahujúce sa na vozidlo a realitu (vrátane aspektov, ako je vybavenie, motor, vek, kilometre a poškodenia), pokiaľ následné škody alebo nezrovnalosti nie sú Predávajúcim nahradené po predložení súboru špecifikácií.

 

6) DÔVERNOSŤ. Predajca bude zachovávať dôvernosť všetkých dôverných informácií (vrátane, ale nielen, cien), ktoré mu boli poskytnuté spoločnosťou OPENLANE Europe alebo v jej mene, použije tieto informácie výlučne na účely splnenia svojich povinností podľa týchto VOP a nesprístupní tieto informácie žiadnej tretej strane s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OPENLANE Europe.

 

7) ODŠKODNENIE. Predajca odškodní, bude brániť a držať nepoškodenú spoločnosť OPENLANE Europe pred a voči akýmkoľvek stratám, škodám, nárokom, nákladom alebo výdavkom, ktoré spoločnosť OPENLANE Europe utrpí alebo ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s porušením týchto VOP zo strany Predajcu (vrátane potvrdení a sľubov v odseku 2).

 

8) ROZHODNÉ PRÁVO. Tieto VOP sa riadia a vykladajú v súlade s belgickým právom bez odkazu na kolízne normy. Súdy v Leuvene v Belgicku majú výlučnú právomoc riešiť všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi.

 

9) DODATOČNÉ PODMIENKY. Predávajúci súhlasí s dodržiavaním zásad správy aukcií predajcu OPENLANE, ktoré spoločnosť OPENLANE Europe sprístupní Predajcovi a ktoré môže spoločnosť OPENLANE Europe z času na čas upraviť. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že upravené verzie môžu byť poskytnuté Predávajúcemu elektronickými prostriedkami vrátane e -mailu alebo zverejnenia na webovej stránke.

 

10) AUDITY. Predávajúci súhlasí a zaväzuje sa spolupracovať s audítorskými postupmi spoločnosti OPENLANE Europe, ktoré môžu okrem iného zahŕňať kontrolu: (i) webových stránok a zariadení; (ii) DPH; (iii) úverovej bonity; (iv) podpísaných VOP; (v) vozidiel a dokumentov; a (vi) bankového účtu.

 

11) RÔZNE. Ak sa ustanovenie týchto VOP definitívne určí ako neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, potom bude takéto ustanovenie zmluvnými stranami nahradené, pokiaľ je to možné, platným, zákonným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo najbližšie odráža pôvodné zámery alebo, ak to nie je možné, považuje sa za vymazané. Tieto VOP boli vypracované v anglickom jazyku a ich ustanovenia sa budú vykladať a interpretovať v súlade s platnými právnymi predpismi, ako je uvedené v článku 7, a ich všeobecne uznávaným významom v anglickom jazyku. Akýkoľvek preklad týchto VOP je len pre pohodlie strán a nie je pre žiadnu stranu záväzný. Práv a opravných prostriedkov každej strany podľa týchto VOP alebo v súvislosti s nimi sa možno vzdať len na základe výslovného písomného oznámenia druhej strane. Každé zrieknutie sa platí len v prípade a na účel, na ktorý bolo udelené.

 

* V prípade niektorých predajov môže spoločnosť OPENLANE Europe pred platbou požiadať o farebnú, čitateľnú kópiu alebo originálnu verziu dokladov vozidla; Predávajúci bude o tom informovaný pred aukciou.