UVJETI I ODREDBE KUPOVINE ZA PLATFORMU OPENLANE EUROPE

 

1) PODRUČJE PRIMJENE.  Ovim uvjetima i odredbama („uvjeti i odredbe”) iznose se odredbe ugovora o prodaji motornih vozila između prodavatelja i platforme OPENLANE Europe.  Svako vozilo koje prodavatelj pošalje podložno je ovim uvjetima i odredbama.

 

OPENLANE Europe” znači OPENLANE Europe NV ili bilo koje od sljedećih: OPENLANE Europe Holding NV, OPENLANE Europe NV, OPENLANE Belgium NV, OPENLANE Nederland B.V., OPENLANE Deutschland GmbH, OPENLANE France SAS, OPENLANE Italia S.R.L. i OPENLANE Subastas España, S.L.

 

Prodavatelj” znači dolje potpisani pravni subjekt ili fizička osoba koja trguje u jednoj od sljedećih kategorija: vlasnik voznog parka (javni ili privatni), društvo koje daje vozila u zakup (leasing), tvrtka za najam, trgovac automobilima / prodavač automobila ili privatna osoba koja djeluje u profesionalne svrhe.

 

2) POTVRDE PRODAVATELJA.  Slanjem vozila na prodaju platformi OPENLANE Europe prodavatelj potvrđuje i jamči sljedeće, za svako od vozila:

  • Prodavatelj je vlasnik vozila i ima sva prava u vezi s vozilom, bez ikakvih založnih prava i opterećenja. Ne postoje nikakva nepodmirena financiranja vozila na datum prijenosa.
  • Prodavatelj posjeduje dokumente vozila (uključujući potvrdu o registraciji i uvjerenje o usklađenosti) te će ih pružiti platformi OPENLANE Europe preporučenom poštom.*Ako prodavatelj ne posjeduje potvrdu o registraciji i uvjerenje o usklađenosti, prodavatelj će platformu OPENLANE Europe o tomu obavijestiti prije aukcije.
  • Informacije navedene u potvrdi o registraciji i uvjerenju o usklađenosti podudaraju se s informacijama o vozilu. Informacije o vozilu koje je dao prodavatelj točne su i cjelovite.
  • Prodavatelj je platformu OPENLANE Europe izvijestio o svim poznatim tehničkim nedostatcima vozila, uključujući, između ostalog, pokvareni brojač kilometara, te je platformu OPENLANE Europe izvijestio o svim popravljenim slučajnim oštećenjima. Izjava o popravku mora se izraditi bez obzira na to je li šteta prouzrokovana sudarom, nesrećom, vremenskim uvjetima ili kojim drugim incidentom.  Vozilo neće imati nikakva oštećenja ni nedostatke osim onih podrobno navedenih u informacijama o vozilu.
  • Prodavatelj je platformu OPENLANE Europe izvijestio da vozilo podliježe pravilima o PDV-u ili da se primjenjuje maržni sustav (ako se PDV nije odbio za nabavu vozila).

 

3) KUPOVINA KOJU PROVODI OPENLANE EUROPE.  OPENLANE Europe može prema vlastitom nahođenju pristati na kupovinu vozila od Prodavatelja. Nakon što Prodavatelj potvrdi prodaju, mora predati vozilo i dokumente vozila za preuzimanje od prijevozničke tvrtke koju je imenovala tvrtka OPENLANE Europe, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prodavatelj preuzima odgovornost i rizik za štetu ili krađu do trenutka isporuke i pregleda vozila na dogovorenom mjestu isporuke.

 

4) PLAĆANJE I FAKTURIRANJE. Osim ako nije drugačije dogovoreno, OPENLANE Europe će platiti fakturu Prodavatelja tek nakon primitka (1) potvrde o isporuci vozila na dogovorenoj lokaciji, (2) izvješća o pregledu i (3) primitka dokumenata automobila. Nakon što OPENLINE Europe plati fakturu Prodavatelja, OPENLINE Europe postaje vlasnik vozila, a Prodavatelj će na vrijeme poduzeti potrebne radnje da bi ispunio zahtjeve za prijenos vlasništva ako bude potrebno.

 

5) OTKAZIVANJE KOJE PROVODI OPENLANE EUROPE.  Prilikom preuzimanja ili prihvata vozila, OPENLANE Europe ima pravo pregledati vozilo (ili ga u svoje ime dati na pregled) te se uvjeriti da je stanje vozila u skladu s informacijama o vozilu i opisom vozila koje je dao prodavatelj.  OPENLANE Europe može otkazati kupovinu u slučaju tehničkih nedostataka o kojima se platformu OPENLANE Europe nije izvijestilo prije aukcije te za koje prodavatelj ne prihvaća snositi troškove popravka u skladu sa specifikacijama, ili ako postoje razlike u informacijama koje je dao prodavatelj u vezi s vozilom i stvarnom situacijom (uključujući i aspekte poput dodatnih mogućnosti, motora, starosti, kilometara i oštećenja), ako posljedičnu štetu ili neusklađenosti ne nadoknadi prodavatelj nakon što pošalje skup specifikacija.

 

6) POVJERLJIVOST.  Prodavatelj čuva povjerljivost svih povjerljivih informacija (između ostalog uključujući i cijenu) koje mu povjeri OPENLANE Europe ili mu se one povjere u ime platforme OPENLANE Europe, tim se informacijama služi isključivo u svrhu ispunjavanja svojih obveza utvrđenima ovim uvjetima i odredbama te takve informacije ne odaje nijednoj trećoj strani osim ako prethodno od platforme OPENLANE Europe ne dobije pisani pristanak.

 

7) NAKNADA ŠTETE.  Prodavatelj će platformi OPENLANE Europe nadoknaditi štetu za bilo kakve gubitke, štete, potraživanja, troškove ili izdatke te je braniti i osloboditi odgovornosti od bilo kakvih gubitaka, šteta, potraživanja, troškova ili izdataka koje pretrpi platforma OPENLANE Europe ili koji su nastali zbog aktivnosti platforme OPENLANE Europe, a koji proizlaze iz prodavateljeva kršenja ovih odredbi i uvjeta ili su nastali u vezi s navedenim kršenjem (uključujući potvrde i jamstva navedena u 2. klauzuli).

 

8) MJERODAVNO PRAVO.  Ovi uvjeti i odredbe uređeni su i sastavljeni u skladu s belgijskim pravom, bez upućivanja na kolizijska pravila. Sudovi sa sjedištem u Leuvenu, u Belgiji, imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova koji možebitno proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi ili su s njima povezani.

 

9) DODATNE ODREDBE Prodavatelj pristaje djelovati u skladu s Načelima upravljanja aukcijama prodavatelja platforme OPENLANE (engl. OPENLANE Seller Auction Management Principles) koje će platforma OPENLANE Europe prodavatelju učiniti dostupnima i koje platforma OPENLANE Europe može izmjenjivati s vremena na vrijeme. Prodavatelj prima na znanje da se izmijenjene inačice mogu dati prodavatelju elektroničkim putem, uključujući slanje e-poštom ili objavom na mrežnom mjestu te se s time slaže.

 

10) REVIZIJE.  Prodavatelj je suglasan s time da surađuje u postupcima revizije prodavatelja platforme OPENLANE Europe, a koji između ostalog mogu uključivati pregled sljedećeg: (i) mrežnog mjesta i postrojenja; (ii) PDV-a; (iii) kreditne sposobnosti; (iv) potpisanih uvjeta i odredbi; (v) vozila i dokumenata; (iv) bankovnog računa.

 

11) RAZNO.  Ako se za odredbu iz ovih uvjeta i odredbi u konačnici utvrdi da nije valjana, da je protuzakonita ili neprimjenjiva, ili ako ona postane nevaljana, protuzakonita ili neprimjenjiva, ako je to moguće, takvu odredbu strane zamjenjuju valjanom, zakonitom i primjenjivom klauzulom kojom se u što većoj mjeri odražavaju prvobitne namjere ili, ako to nije moguće, takva se odredba briše. Ovi uvjeti i odredbe sastavljeni su na engleskom jeziku i odredbe koje sadrže tumače se i interpretiraju u skladu s mjerodavnim pravom kako se navodi u 7. klauzuli i njihovim općeprihvaćenim značenjima u/na engleskom jeziku.  Bilo koji prijevod ovih uvjeta i odredbi isključivo služi kao pomoć stranama te nije obvezujući ni za jednu stranu. Prava i pravnih sredstava svake strane u ovim uvjetima i odredbama, ili u vezi s ovim uvjetima i odredbama, može se odreći jedino izričitom pisanom obavijesti upućenoj drugoj strani. Bilo koje odricanje primjenjuje se samo u slučaju za koje je omogućeno i u svrhu za koju je omogućeno.

 

* Za određene prodaje, a prije plaćanja, platforma OPENLANE Europe može zatražiti čitak primjerak, u boji, izvorne inačice dokumenata vozila; prodavatelj će o ovomu biti informiran prije aukcije.