ZASADY I WARUNKI ZAKUPU W OPENLANE EUROPE

 

1) ZAKRES. Niniejsze zasady i warunki („Warunki”) określają warunki umowy sprzedaży pojazdów silnikowych pomiędzy Sprzedającym a OPENLANE Europe.Każdy pojazd zgłoszony przez Sprzedającego podlega niniejszym Warunkom.

 

OPENLANE Europe” oznacza OPENLANE Europe NV lub którąkolwiek z następujących spółek: OPENLANE Europe Holding NV, OPENLANE Europe NV, OPENLANE Belgium NV, OPENLANE Nederland B.V., OPENLANE Deutschland GmbH, OPENLANE France SAS, OPENLANE Italia S.R.L. oraz OPENLANE Subastas España, S.L.

 

Sprzedający” oznacza niżej podpisaną osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi działalność w jednej z następujących kategorii: właściciel floty (publiczny lub prywatny), firma leasingowa, wypożyczalnia samochodowa, sprzedawca/dealer samochodów lub osoba prywatna działająca w celach zawodowych.

 

2) POTWIERDZENIE SPRZEDAJĄCEGO. Zgłaszając pojazd na sprzedaż do OPENLANE Europe, Sprzedający potwierdza i obiecuje w odniesieniu do każdego pojazdu, co następuje:

  • Sprzedający jest właścicielem pojazdu i posiada wszelkie prawa do pojazdu, wolne od jakichkolwiek zastawów i obciążeń. W dniu przekazania pojazdu nie ma żadnych zaległości finansowych.
  • Sprzedający posiada dokumenty pojazdu (w tym dowód rejestracyjny i świadectwo zgodności) i dostarczy je do OPENLANE Europe listem poleconym.*Jeśli Sprzedający nie posiada dowodu rejestracyjnego lub świadectwa zgodności, poinformuje OPENLANE Europe przed licytacją.
  • Informacje w dowodzie rejestracyjnym lub świadectwie zgodności są zgodne z informacjami na temat pojazdu. Informacje na temat pojazdu podane przez Sprzedającego są prawidłowe i kompletne.
  • Sprzedający poinformował OPENLANE Europe o wszelkich znanych usterkach technicznych pojazdu, w tym między innymi o wadliwym liczniku kilometrów, a także o wszelkich naprawionych uszkodzeniach powypadkowych. Deklaracja naprawy musi być złożona niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana przez kolizję, wypadek, czynniki atmosferyczne czy przez inne zdarzenie.Pojazd pozostanie wolny od wszelkich uszkodzeń i wad, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w informacjach na temat pojazdu.
  • Sprzedający poinformował OPENLANE Europe, że pojazd podlega przepisom o podatku VAT lub że zastosowanie ma procedura marży (jeśli przy nabyciu pojazdu nie odliczono podatku VAT).

 

3) ZAKUP W OPENLANE EUROPE. OPENLANE Europe może zgodzić się na zakup pojazdu od Sprzedającego według własnego uznania. Po potwierdzeniu sprzedaży przez sprzedającego, zobowiązany jest on wydać pojazd i jego dokumenty do odbioru przez wyznaczoną przez OPENLANE Europe firmę transportową, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z uszkodzeniem lub kradzieżą do czasu dostarczenia i sprawdzenia pojazdu w uzgodnionym miejscu dostawy.

 

4) PŁATNOŚĆ I FAKTUROWANIE. O ile nie uzgodniono inaczej, OPENLANE Europe zapłaci fakturę sprzedającemu dopiero po otrzymaniu potwierdzenia (1) dostarczenia pojazdu w uzgodnione miejsce, (2) raportu z inspekcji i (3) otrzymania dokumentów samochodu. Po opłaceniu faktury Sprzedającego przez OPENLANE Europe, OPENLANE Europe staje się właścicielem pojazdu, a Sprzedający w odpowiednim czasie podejmie niezbędne działania w celu wykonania przeniesienia własności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

5) UNIEWAŻNIENIE PRZEZ OPENLANE EUROPE. Przy odbiorze lub otrzymaniu pojazdu OPENLANE Europe ma prawo ocenić (lub zlecić wykonanie oceny w swoim imieniu) pojazd i upewnić się, że jest on zgodny z informacjami na temat pojazdu i opisem dostarczonym przez Sprzedającego.OPENLANE Europe może unieważnić zakup w przypadku wad technicznych, o których nie poinformowano OPENLANE Europe przed licytacją i w przypadku których Sprzedający nie zgadza się na pokrycie kosztów naprawy zgodnie ze specyfikacją, lub jeśli istnieją różnice pomiędzy informacjami podanymi przez Sprzedającego na temat pojazdu a stanem faktycznym (w tym aspekty takie jak wyposażenie opcjonalne, silnik, rocznik, przebieg i uszkodzenia), o ile wynikające z tego szkody lub rozbieżności nie zostaną skompensowane przez Sprzedającego po przedstawieniu zestawu danych technicznych.

 

6) POUFNOŚĆ. Sprzedający zachowa poufność wszelkich informacji (w tym, lecz nie wyłącznie, cen) ujawnionych mu przez OPENLANE Europe lub w jej imieniu, będzie wykorzystywał takie informacje wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i nie ujawni takich informacji żadnej stronie trzeciej, chyba że za uprzednią pisemną zgodą OPENLANE Europe.

 

7) ODSZKODOWANIE. Sprzedający zwolni z odpowiedzialności, zabezpieczy i uchroni OPENLANE Europe przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami, kosztami lub wydatkami poniesionymi przez OPENLANE Europe wynikającymi z lub w związku z naruszeniem przez Sprzedającego niniejszych Warunków (w tym oświadczeń) i zobowiązań zawartych w punkcie 2.

 

8) PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem belgijskim, bez odniesienia do norm kolizyjnych. Sądy w Leuven w Belgii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z lub w związku z niniejszymi Warunkami.

 

9) DODATKOWE WARUNKI. Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać Zasad zarządzania aukcjami OPENLANE dla Sprzedających, które OPENLANE Europe udostępni Sprzedającemu i które mogą być okresowo modyfikowane przez OPENLANE Europe. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zmodyfikowane wersje mogą być dostarczane Sprzedającemu drogą elektroniczną, w tym poprzez wiadomość e-mail lub publikację na stronie internetowej.

 

10) AUDYTY. Sprzedający wyraża zgodę i zgadza się na współpracę z procedurami audytu sprzedającego OPENLANE Europe, które mogą obejmować między innymi przegląd następujących elementów: (i) strona internetowa i narzędzia; (ii) podatek VAT; (iii) zdolność kredytowa; (iv) podpisane Warunki v) pojazdy i dokumenty; oraz (vi) rachunek bankowy.

 

11) RÓŻNE. Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Warunków zostanie ostatecznie uznane za lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie, o ile to możliwe, zastąpione przez strony ważną, prawną i wykonalną klauzulą ​​odzwierciedlającą jak najbardziej pierwotne intencje, lub, jeżeli nie jest to możliwe, zostanie ono uznane za usunięte. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim, a ich postanowienia będą interpretowane i rozumiane zgodnie z obowiązującym prawem, jak określono w klauzuli 7 oraz ich ogólnie przyjętym znaczeniem w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków służą wyłącznie wygodzie stron i nie są wiążące dla żadnej ze stron. Prawa i środki zaradcze każdej ze stron wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi mogą być uchylone wyłącznie poprzez wyraźne pisemne powiadomienie drugiej strony. Każde zrzeczenie ma zastosowanie tylko w przypadku i celu, w jakim zostało udzielone.

 

* W przypadku niektórych sprzedaży OPENLANE Europe może przed dokonaniem płatności zażądać kolorowej, czytelnej kopii lub oryginalnej wersji dokumentów pojazdu; Sprzedający zostanie o tym poinformowany przed aukcją.