OPENLANE EUROPE PIRKIMO SĄLYGOS

 

1) APIMTIS.  Šiose Pirkimo sąlygose (toliau – Sąlygos) išdėstytos Pardavėjo ir „OPENLANE Europe“ variklinių transporto priemonių pardavimo sutarties sąlygos.  Šiso Sąlygos taikomos kiekvienai Pardavėjo pateiktai transporto priemonei.

 

OPENLANE Europe“ – tai „OPENLANE Europe NV“ arba bet kuri iš toliau išvardytų bendrovių: „OPENLANE Europe Holding NV“, „OPENLANE Europe NV“, „OPENLANE Belgium NV“, „OPENLANE Nederland B.V.“, „OPENLANE Deutschland GmbH“, „OPENLANE France SAS“, „OPENLANE Italia S.R.L.“ ir „OPENLANE Subastas España, S.L.“.

 

Pardavėjas – tai žemiau pasirašęs juridinis arba fizinis asmuo, priklausantis vienai iš šių kategorijų: transporto priemonių parko valdytojas (valstybinė arba privatui bendrovė), lizingo bendrovė, automobilių nuomos bendrovė, prekiautojas automobiliais ir (arba) prekybos atstovybė arba privatus asmuo, vykdantis komercinę veiklą.

 

2) PARDAVIMO PAREIŠKIMAI.  Pateikdamas „OPENLANE Europe“ parduoti transporto priemonę, Pardavėjas patvirtina ir pasižada, kad kiekvienos transporto priemonės atveju:

  • Pardavėjas yra transporto priemonės savininkas ir turi visas teises į transporto priemonę be jokių areštų ir apsunkinimų. Perdavimo dieną transporto priemonė yra visiškai išpirkta.
  • Pardavėjas turi transporto priemonės dokumentus (įskaitant registracijos liudijimą ir atitikties sertifikatą) ir pateiks juos „OPENLANE Europe“ registruotu paštu.*Jei Pardavėjas neturi registracijos liudijimo ar atitikties sertifikato, jis apie tai informuos „OPENLANE Europe“ prieš aukcioną.
  • Registracijos liudijime arba atitikties sertifikate pateikta informacija atitinka transporto priemonės duomenis. Pardavėjo pateikta informacija apie transporto priemonę yra teisinga ir išsami.
  • Pardavėjas informavo „OPENLANE Europe“ apie visus žinomus transporto priemonės techninius defektus, įskaitant sugedusį odometrą, bet tuo neapsiribojant, ir informavo „OPENLANE Europe“ apie bet kokią pašalintą atsitiktinę žalą. Remonto deklaracija turi būti pateikta neatsižvelgiant į tai, ar žala atsirado dėl susidūrimo, avarijos, oro sąlygų ar kokio nors kito įvykio. Transporto priemonėje nebus jokių pažeidimų ir defektų, išskyrus tuos, kurie išsamiai aprašyti transporto priemonės informacijoje.
  • Seller has informed OPENLANE Europe either that the vehicle is subject to the VAT rules or that the margin scheme (if no VAT was deducted for the acquisition of the vehicle) applies.

 

3) OPENLANE EUROPE PIRKIMAS. „OPENLANE Europe“ savo nuožiūra gali sutikti nupirkti transporto priemonę iš Pardavėjo. Pardavėjui patvirtinus pardavimą, jis privalo perduoti transporto priemonę ir jos dokumentus, kad juos paimtų „OPENLANE Europe“ paskirta transporto bendrovė, nebent būtų susitarta kitaip. Pardavėjas prisiima atsakomybę ir riziką dėl sugadinimo ar vagystės iki to momento, kai transporto priemonė pristatoma ir patikrinama sutartoje pristatymo vietoje.

 

4) MOKĖJIMAS IR SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS. Jei nesusitarta kitaip, „OPENLANE Europe“ apmokės pardavėjo sąskaitą faktūrą tik gavusi patvirtinimą apie (1) automobilio pristatymą į sutartą vietą, (2) patikrinimo ataskaitą ir (3) automobilio dokumentų gavimą. „OPENLANE Europe“ apmokėjus Pardavėjo sąskaitą faktūrą, „OPENLANE Europe“ tampa transporto priemonės savininke, o Pardavėjas laiku imasi būtinų veiksmų, kad įvykdytų nuosavybės teisės perdavimą.

 

5) OPENLANE EUROPE ATŠAUKIMAS. Atsiimdama arba gaudama transporto priemonę, „OPENLANE Europe“ turi teisę apžiūrėti transporto priemonę (arba pavesti ją apžiūrėti jos vardu) ir įsitikinti, kad transporto priemonė atitinka Pardavėjo pateiktą informaciją ir transporto priemonės aprašymą. „OPENLANE Europe“ gali atšaukti pirkimą, jei prieš aukcioną „OPENLANE Europe“ nebuvo pranešta apie techninius defektus, dėl kurių Pardavėjas nesutinka padengti remonto išlaidų pagal specifikacijas, arba jei Pardavėjo pateikta informacija apie transporto priemonę skiriasi nuo tikrovės (įskaitant tokius aspektus kaip papildomos funkcijos, variklis, amžius, rida ir pažeidimai) ir Pardavėjas neatlygina atsiradusios žalos ar neatitikimų pateikus specifikacijų rinkinį.

 

6) KONFIDENCIALUMAS. Pardavėjas saugo visą konfidencialią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant kainodara), kurią jam atskleidė „OPENLANE Europe“ arba kuri buvo atskleista „OPENLANE Europe“ vardu, laiko ją konfidencialia, naudoja tokią informaciją tik savo įsipareigojimams pagal šias Sąlygas vykdyti ir neatskleidžia tokios informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai yra gautas išankstinis raštiškas „OPENLANE Europe“ sutikimas.

 

7) ŽALOS ATLYGINIMAS. Pardavėjas atlygina nuostolius, žalą, pretenzijas, išlaidas ar sąnaudas, kurias „OPENLANE Europe“ patyrė dėl to, kad Pardavėjas pažeidė šias Sąlygas (įskaitant 2 punkte nurodytus pareiškimus ir įsipareigojimus).

 

8) TAIKYTINA TEISĖ. Šias Sąlygas reglamentuoja ir jos aiškinamos pagal Belgijos teisę, neatsižvelgiant į kolizines teisės normas. Išimtinę jurisdikciją spręsti visus ginčus, kurie gali kilti dėl šių Sąlygų arba būti su jomis susiję, turi Leveno (Belgija) teismai.

 

9) PAPILDOMOS NUOSTATOS. Pardavėjas sutinka laikytis OPENLANE pardavėjų aukciono valdymo principų, kuriuos „OPENLANE Europe“ pateiks Pardavėjui ir kuriuos „OPENLANE Europe“ prireikus gali keisti. Pardavėjas patvirtina ir sutinka, kad pakeistos principų versijos Pardavėjui gali būti pateikiamos elektroninėmis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą arba paskelbimą svetainėje.

 

10) AUDITAI. Pardavėjas sutinka bendradarbiauti pagal „OPENLANE Europe“ pardavėjų audito procedūromis, kurios gali apimti šių dalykų patikrą (jais neapsiribojant): i) interneto svetainės ir įrenginių; ii) PVM; iii) kreditingumo; iv) pasirašytų susitarimų; v) transporto priemonių ir dokumentų ir vi) banko sąskaitos.

 

11) KITOS NUSOTATOS. Jei galutinai nustatoma, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata yra arba tampa negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, šalys, jei įmanoma, tokią nuostatą pakeičia galiojančia, teisėta ir įgyvendinama nuostata, kuo labiau atitinkančia pradinius ketinimus, o jei tai neįmanoma, ji laikoma išbraukta. Šios Sąlygos parengtos anglų kalba, o jų nuostatos bus aiškinamos ir interpretuojamos pagal galiojančius įstatymus, kaip nurodyta 7 punkte, ir jų visuotinai priimtinas reikšmes anglų kalba. Bet koks šių Sąlygų vertimas skirtas tik šalių patogumui ir nėra privalomas jokiai šaliai. Kiekviena šalis gali atsisakyti savo teisių ir teisių gynimo priemonių, numatytų šiose Sąlygose arba su jomis susijusių, tik aiškiai raštu pranešusi kitai šaliai. Bet koks atsisakymas taikomas tik tuo atveju ir tikslu, dėl kurio jis suteikiamas.

 

* Tam tikrais pardavimo atvejais „OPENLANE Europe“ gali paprašyti spalvotos, įskaitomos transporto priemonės dokumentų kopijos arba dokumento originalo prieš mokėjimą; apie tai Pardavėjas bus informuotas prieš aukcioną.