ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ OPENLANE EUROPE

 

1) ΣΚΟΠΟΣ. Αυτοί οι Όροι (“T&C”) ορίζουν τους κανόνες της σύμβασης πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ του πωλητή και της OPENLANE Europe.Κάθε όχημα που υποβάλλεται από τον πωλητή υπόκειται σε αυτούς τους Όρους-προϋποθέσεις.

 

«OPENLANE Europe» σημαίνει OPENLANE Europe NV ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω επωνυμίες OPENLANE Europe Holding NV, OPENLANE Europe NV, OPENLANE Belgium NV, OPENLANE Nederland B.V., OPENLANE Deutschland GmbH, OPENLANE France SAS, OPENLANE Italia S.R.L., και OPENLANE Subastas.L.Spaña,

 

«Πωλητής» σημαίνει το υπογεγραμμένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εμπορεύεται με μία από τις παρακάτω ιδιότητες: ιδιοκτήτης στόλου (δημόσιος ή ιδιωτικός), εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρεία ενοικίασης, έμπορος/έμπορος αυτοκινήτων ή ιδιώτης που ενεργεί για επαγγελματικούς σκοπούς.

 

2) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ. Υποβάλλοντας ένα όχημα προς πώληση στην OPENLANE Europe, ο πωλητής επιβεβαιώνει και υπόσχεται τα ακόλουθα για κάθε όχημα:

  • Ο πωλητής είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος και κατέχει όλα τα δικαιώματα επί του οχήματος, απαλλαγμένο από τυχόν βάρη. Δεν υπάρχει ανεξόφλητη χρηματοδότηση για το όχημα κατά την ημερομηνία μεταφοράς.
  • Ο πωλητής διαθέτει τα έγγραφα του οχήματος (συμπεριλαμβανομένου της άδειας κυκλοφορίας και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης) και θα τα παράσχει στην OPENLANE Europe μέσω συστημένης επιστολής.* Εάν ο πωλητής δεν διαθέτει πιστοποιητικό ταξινόμησης ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ο πωλητής θα ενημερώσει την OPENLANE Europe πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασία.
  • Οι πληροφορίες στο πιστοποιητικό ταξινόμησης ή στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης αντιστοιχούν με τις πληροφορίες του οχήματος. Οι πληροφορίες του οχήματος που παρέχονται από τον πωλητή είναι σωστές και πλήρεις.
  • Ο πωλητής έχει ενημερώσει την OPENLANE Europe για τυχόν γνωστά τεχνικά ελαττώματα του οχήματος όχημα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του χιλιομετρητή, και έχει ενημερώσει την OPENLANE Europe για την επισκευή πιθανής ζημιάς. Η δήλωση επισκευής πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά προκλήθηκε από σύγκρουση, ατύχημα, καιρικές συνθήκες ή από κάποιο άλλο συμβάν.Βεβαιώνουμε ότι το όχημα θα παραμείνει απαλλαγμένο από ζημιές ή ελαττώματα -εκτός από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στις πληροφορίες του οχήματος.
  • Ο πωλητής έχει ενημερώσει την OPENLANE Europe ότι το όχημα υπόκειται ή όχι σε καθεστώς ΦΠΑ κτλ. (εάν δεν έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ στο πλαίσιο αγοράς του οχήματος).

 

3) ΑΓΟΡΑ OPENLANE EUROPE. Η OPENLANE Europe μπορεί να συμφωνήσει να αγοράσει το όχημα από τον Πωλητή κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Μόλις ο πωλητής επιβεβαιώσει την πώληση, πρέπει να παραδώσει το όχημα και τα έγγραφα του οχήματος για παραλαβή από την εταιρεία μεταφορών που έχει ορίσει η OPENLANE Europe, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο πωλητής διατηρεί την ευθύνη και τον κίνδυνο για ζημιά ή κλοπή μέχρι τη στιγμή που το όχημα παραδίδεται και επιθεωρείται στον συμφωνημένο τόπο παράδοσης.

 

4) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η OPENLANE Europe θα εξοφλήσει το τιμολόγιο του πωλητή μόνο αφού λάβει επιβεβαίωση (1) της παράδοσης του οχήματος στον συμφωνημένο τόπο, (2) της έκθεσης επιθεώρησης και (3) της παραλαβής των εγγράφων του αυτοκινήτου. Μετά την εξόφληση του τιμολογίου του Πωλητή από την OPENLANE Europe, η OPENLANE Europe καθίσταται ιδιοκτήτης του οχήματος και ο Πωλητής θα προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για να συμμορφωθεί με τη μεταβίβαση της κυριότητας, εάν χρειαστεί.

 

5) ΑΚΥΡΩΣΗ OPENLANE EUROPE. Κατά την παραλαβή του οχήματος, η OPENLANE Europe διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει (ή να έχει εξετάσει για λογαριασμό της) το όχημα για να διαπιστώσει ότι το όχημα συμμορφώνεται με τις πληροφορίες και τις περιγραφές που παρέχονται από πλευράς του πωλητή. Η OPENLANE Europe μπορεί να ακυρώσει την αγορά σε περίπτωση τεχνικών ελαττωμάτων που δεν είχαν κοινοποιηθεί στην OPENLANE Europe πριν από τη δημοπρασία και για τα οποία ο πωλητής δεν αποδέχεται το κόστος επισκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων πληροφοριών που παρέχονται από πλευράς του πωλητή και της πραγματικής κατάστασης του οχήματος (ή λόγω άλλων πτυχών που αφορούν τον κινητήρα, την ηλικία, τα χιλιόμετρα και άλλου είδους ζημιές), στον βαθμό που οι επακόλουθες ζημιές ή αποκλίσεις δεν αποζημιωθούν από τον πωλητή ή μετά την υποβολή ενός συνόλου προδιαγραφών.

 

6) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ο πωλητής δηλώνει ότι θα διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της τιμολόγησης) που πρόκειται να του αποκαλύπτει η OPENLANE Europe ή για λογαριασμό της, και ότι θα τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει αυτών των Όρων και προϋποθέσεων και ότι δεν πρόκειται να τις αποκαλύψει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της OPENLANE Europe.

 

7) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Ο πωλητής θα αποζημιώσει και θα προασπίσει τα συμφέροντα της OPENLANE Europe από και έναντι τυχόν απωλειών, ζημιών, αξιώσεων, κόστους ή εξόδων που υπέστη ή που τυχόν προκύψουν μετά από παραβίαση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων από πλευράς του πωλητή (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων και υποσχέσεων της ρήτρα νούμερο 2).

 

8) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, χωρίς αλλες αναφορές σε τρίτους κανονισμούς. Τα δικαστήρια του Leuven, Βέλγιο έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις.

 

9) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ. Ο πωλητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις Αρχές Διαχείρισης των Δημοπρασιών του πωλητή, τις οποίες η OPENLANE Europe θα διαθέσει στον πωλητή και οι οποίες ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις από την OPENLANE Europe κατά καιρούς. Ο πωλητής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι τροποποιημένες εκδόσεις μπορούν να παρέχονται στον πωλητή μέσω ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου.

 

10) ΕΛΕΓΧΟΙ. Ο πωλητής συναινεί να συνεργαστεί με τις διαδικασίες ελέγχου των πωλητών της OPENLANE Europe, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εξέταση των εξής: (α) ιστότοπο και εγκαταστάσεις· (β) ΦΠΑ· (γ) πιστοληπτική ικανότητα. (δ) υπογεγραμμένους Όρους και προϋποθέσεις. (στ) οχήματα και έγγραφα· και (η) τραπεζικό λογαριασμό.

 

11) ΔΙΑΦΟΡΑ. Εάν μια διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων τελικά κριθεί ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη αυτή θα αντικατασταθεί, εάν είναι δυνατόν, από μια άλλη έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή ρήτρα που θα αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πλησιέστερα τις αρχικές προθέσεις , ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά και οι διατάξεις τους θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ορίζεται στην ενότητα 7 και τις γενικά αποδεκτές έννοιές τους στην αγγλική γλώσσα. Οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων έχει γίνει μόνο για λόγους διευκόλυνσης των μερών και δεν θα είναι δεσμευτική για κανένα μέρος. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα κάθε συμβαλλόμενου μέρους βάσει ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορούν να παραιτηθούν μόνο με ρητή γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος. Κάθε παραίτηση ισχύει μόνο στην περίπτωση και για τον σκοπό για τον οποίο δίδεται.

 

* Για ορισμένες πωλήσεις, η OPENLANE Europe μπορεί να ζητήσει ένα έγχρωμο, ευανάγνωστο αντίγραφο ή την πρωτότυπη έκδοση των εγγράφων του οχήματος πριν από την καταβολή της πληρωμής. Ο πωλητής θα ενημερωθεί σχετικά πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.