Когато търгът приключи, най-високата оферта се изпраща на продавача за одобрение. След това продавачите разполагат с 24 часа, за да изпратят един от трите отговора чрез портала OPENLANE Sell*:

  • Приемане на офертата – Това означава, че автомобилът се продава на участника, предложил най-високата цена.
  • Отхвърляне на офертата – Това означава, че автомобилът не е продаден и участникът с най-висока оферта пропуска да го получи. След това продавачът може да продаде автомобила отново на търг.
  • Изготвяне на контраоферта – Продавачът предлага нова цена на купувача. Тази цена трябва да е по-висока от първоначалната печеливша оферта.

Ако продавачът избере да направи контрапредложение, започва да тече нов 24-часов прозорец. В рамките на този 24-часов период за преговори купувачът и продавачът трябва да се споразумеят за нова цена. Ако това не се случи, офертата автоматично се отхвърля и продажбата отпада.

Когато купувачът получи контрапредложение, той има четири възможности:

  • Приемане на офертата – Това означава, че купувачът се съгласява да купи автомобила на цената, посочена в контраофертата.
  • Изпращане на ново контрапредложение – След това продавачът ще има възможност да приеме или отхвърли офертата, или да направи ново собствено контрапредложение.
  • Поддържане на първоначалната оферта – Това дава на продавача да разбере, че купувачът не е готов да плати повече от най-високата оферта. След това продавачът може да приеме или отхвърли офертата.
  • Отказва се от преговорите – Купувачът решава да се откаже, автомобилът не се продава и продавачът е свободен да го продаде отново на търг.

Купувачите и продавачите могат да си изпращат контраоферти до края на 24-часовия период на преговорите. Всеки път, когато бъде направено контрапредложение, OPENLANE ще уведомява другата страна по имейл, за да може тя да реагира възможно най-бързо.

*Порталът OPENLANE Sell все още не е достъпен във всички държави. За продавачите от Обединеното кралство нашият екип по търговете ще представлява продавача.